Chránené územia

Naše občianske združenie sa v spolupráci so Správou CHKO Záhoria stará o prírodné pamiatky Kyseľová a Mníchova úboč, ktoré sa nachádzajú neďaleko Brezovej pod Bradlom.
Predmetom ochrany na týchto dvoch územiach sú veľmi cenné teplo a suchomilné stepi, ktoré by bez zásahu človeka zarástli náletovými drevinami. Starostlivosť preto spočíva v ich občasnom odstraňovaní či prerieďovaní a pravidelnom kosení trávnatých častí.
V oboch chránených územiach organizujeme dobrovoľnícke brigády, vďaka čomu sa do starostlivosti o ne môže zapojiť aj široká verejnosť. Ak by ste sa takejto brigády chceli zúčastniť, sledujte našu facebookovú stránku, kde zverejňujeme informácie o plánovaných akciách.

V roku 2017 sme vedeniu mesta Brezová pod Bradlom predostreli návrh na vyhlásenie obecného chráneného územia Ostriež. To bolo 28.6. schválené mestským zastupiteľstvom ako jedno z prvých chránených území tohto typu na Slovensku.
Na Ostrieži sa nachádzajú viaceré biotopy národného aj európskeho významu, mnoho druhov vzácnych a chránených druhov rastlín aj živočíchov. Lesy majú prirodzený charakter, nachádza sa tu množstvo odumretého dreva, na ktoré sú viazané ohrozené druhy bezstavovcov. Prioritou chráneného územia preto pre nás bolo zachovanie vegetačného krytu v stave akom je, bez zásahov s prírodnými procesmi.